Medlem kan ein verte ved å skriftleg eller munnleg søkje til styret, som avgjer om medlemskap kan godkjennast. Medlemskapet er gyldig når medlemskontingent er betalt. Den årlege kontigenten skal vere betalt ved utgangen av mai.